Ogoszenia PUK Sp. z o.o.

Likwidacja grobw nieopaconych w terminie

2012/09/24

NIEOPACONE W TERMINIE GROBY

BD LIKWIDOWANE

 

OPAT ZA GRÓB NALEY DOKONYWA CO 20 LAT

W BIURZE OBSUGI CMENTARZY KOMUNALNYCH GMINY GRYFINO

w dni robocze (poniedziaek - piatek) w godz. 7:00 - 15:00

lub w soboty w godz. 9:00 - 12:00


REGULAMIN PORZDKOWY CMENTARZY KOMUNALNYCH W GMINIE GRYFINO

2008/10/07

 

Zacznik

do Zarzdzenia Nr 0050.18.2011

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

z dnia 16 lutego 2011r.

REGULAMIN PORZDKOWY

CMENTARZY KOMUNALNYCH W GMINIE GRYFINO

§ 1. Zasady korzystania z cmentarzy

1. Cmentarze Komunalne w Gryfinie, Chwarstnicy, Krzypnicy, abnicy i Wetyniu stanowi mienie gminne.

2. Cmentarzami gospodaruje Przedsibiorstwo Usug Komunalnych Spóka z o.o. na podstawie umowy uyczenia, zwana dalej Podmiotem gospodarujcym.

3. Biuro Obsugi Cmentarzy znajduje si na terenie cmentarza przy ul. Pomorskiej w Gryfinie i jest czynne :

w godz. 7.00 – 15.00 w dni robocze,

w godz. 9.00 – 12.00 w soboty.

Po godzinach pracy biura, peniony jest caodobowy dyur telefoniczny.

4. Cmentarz Komunalny w Gryfinie jest otwarty codziennie w godzinach :

od godz. 7.00 - 21.00 od 1 kwietnia do 30 wrzenia,

od godz. 7.00 - 17.00 od 1 padziernika do 31 marca (z wyczeniem okresu od 28 padziernika do 3 listopada, gdy cmentarz nie jest zamykany).

5. Osoby przebywajce na terenie cmentarzy zobowizane s do zachowania ciszy, powagi i szacunku nalenego zmarym.

6. Przebywanie na terenie cmentarzy dzieci do 7 lat jest dozwolone wycznie pod opiek osób dorosych. Za zorganizowane grupy odwiedzajce cmentarze odpowiadaj opiekunowie grup.

7. Uroczystoci pogrzebowe odbywaj si w dni powszednie w godz. od 9.00 - 15.00. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, Podmiot gospodarujcy umoliwi zorganizowanie pogrzebu w innych dniach i godzinach.

8. Wydawanie zwok odbywa si od poniedziaku do pitku w godz. 8.00 – 13.00 na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie.

9. Wszelkie prace kamieniarskie i budowlane wykonywane na terenie cmentarzy wykonywane przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, wymagaj zezwolenia i wczeniejszych uzgodnie z Podmiotem gospodarujcym.

10. Ustawianie nagrobków, tablic, awek, sadzenie drzew i krzewów, ustawianie ogrodze oraz innych elementów maej architektury itp. moe nastpi wycznie po uzyskaniu zgody Podmiotu gospodarujcego.

11. Na terenie Cmentarzy Komunalnych zabrania si:

a. przebywania poza godzinami otwarcia,

b. zakócania ciszy, porzdku i powagi miejsca,

c. przebywania w stanie nietrzewym i spoywania alkoholu,

d. zamiecania oraz wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,

e. niszczenia zieleni i urzdze cmentarnych, nagrobków itp.,

f. wprowadzania zwierzt,

g. prowadzenia akwizycji i reklamy, rozkadania wizytówek na grobach itp.,

h. prowadzenia dziaalnoci handlowej bez zgody Podmiotu gospodarujcego.

12. Na terenie Cmentarzy Komunalnych zakazuje si bez uprzedniego zgoszenia i uzyskania zgody Podmiotu gospodarujcego dokonywania nastpujcych czynnoci:

a. wjazdu wszelkimi pojazdami z wyjtkiem karawanów dowocych zwoki,

b. przenoszenia i wynoszenia z cmentarza nagrobków i ich elementów oraz innych elementów cmentarza,

c. przywozu i wywozu materiaów do prac kamieniarsko – budowlanych,

d. usuwania drzew i krzewów,

e. umieszczania tablic informacyjnych i reklamowych w obrbie cmentarza oraz na ogrodzeniach cmentarza.

13. Za zniszczenia i szkody powstae w zwizku z dziaaniem si przyrody, kradziey i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru Gmina Gryfino i Podmiot gospodarujcy nie ponosi odpowiedzialnoci.

§ 2. Opaty i zasady postpowania z miejscami nieopaconymi na kolejny okres 20 lat

1. Wysoko opat za korzystanie z Cmentarzy Komunalnych okrela stosown Uchwa Rada Miejska w Gryfinie.

2. Opaty za miejsca pod grób na cmentarzach komunalnych Gminy Gryfino pobiera Podmiot gospodarujcy.

3. Opaty za udostpnienie miejsca do pochówku uiszcza si na okres 20 lat.

4. Przy pochówku osoby zmarej pobierana jest opata za grób pojedynczy, bd w przypadku woli opacajcego oraz istnienia faktycznej moliwoci za miejsce rezerwowe przy mogile, tj. za miejsce pod grób podwójny.

5. Przed upywem terminu wanoci, na jaki zosta opacony grób i miejsce rezerwowe w przypadku grobu podwójnego, naley uici opat za miejsce na kolejne 20 lat.

6. W przypadku nie uiszczenia opaty przeduajcej termin wanoci uprawnie do danego grobu lub miejsca rezerwowego, grób lub miejsce rezerwowe kwalifikuje si do likwidacji. Miejsce rezerwowe to teren przeznaczony pod grób w bezporednim ssiedztwie istniejcej mogiy w tym samym rzdzie. Wykupione moe by tylko jedno miejsce rezerwowe przez najbliszego czonka rodziny osoby zmarej.

7. Likwidacja grobu winna by poprzedzona informacj umieszczon na grobie i tablicy informacyjnej w Biurze Obsugi Cmentarza na co najmniej 3 miesice przed terminem likwidacji.

8. Z czynnoci zwizanych z likwidacj grobu sporzdza si protokó.

9. W przypadku likwidacji grobu przez Podmiot gospodarujcy pozostae elementy nagrobka mog by wydane osobie, która wykae do nich prawo w okresie 3 miesicy od dnia likwidacji. Elementy nieodebrane w tym okresie pozostaj do dyspozycji Podmiotu gospodarujcego i ulegaj kasacji lub te mog by ponownie uyte po rekonstrukcji.

10. Miejsce pochówku po ekshumacji zwizanej z przeniesieniem zwok w inne miejsce spoczynku, pozostaje do dyspozycji Podmiotu gospodarujcego za wyjtkiem sytuacji okrelonych w ust. 11 poniej.

11. Na pisemny wniosek osoby wnoszcej opat za miejsce, Podmiot gospodarujcy moe pozostawi miejsce po ekshumacji do dyspozycji wnioskodawcy lub dokona proporcjonalnego zwrotu opaty za niewykorzystany okres.

12. Obowizek zwrotu rónicy opaty wyliczonej zgodnie z § 2 ust. 11, a wniesionej do 31 grudnia 2009r. ley po stronie Gminy Gryfino, a od dnia 1 stycznia 2010r. ley po stronie Podmiotu gospodarujcego.

13. Groby, w tym murowane oraz miejsca rezerwowe pod groby nie mog by przedmiotem obrotu wtórnego.

§ 3. Zasady obowizujce przy pochówkach

1. Dom przedpogrzebowy na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie przeznaczony jest do:

a. przechowywania zwok,

b. przygotowania do ceremonii pogrzebowych w kaplicy cmentarnej.

2. Przyjcie do domu przedpogrzebowego zmarych nastpuje:

a. w trumnie lub kapsule oznaczonej imieniem i nazwiskiem,

b. w przypadku zwok z wypadków na podstawie wniosku prokuratury lub policji z okreleniem nazwiska lub miejsca wypadku. Zwoki musz by odpowiednio zabezpieczone.

3. Zwoki przyjmowane s niezwocznie w godzinach pracy Biura Obsugi oraz po uzyskaniu zgoszenia na caodobowy dyur telefoniczny.

4. Chowanie zwok na terenach cmentarzy moe by dokonywane wycznie za wiedz i zgod Podmiotu gospodarujcego. Powysze dotyczy równie przeprowadzania ekshumacji.

5. Pochowanie zmarego na cmentarzu odnotowane jest w ksidze cmentarnej.

6. Zgoszenia pogrzebu dokonuje rodzina osoby zmarej, uprawniona instytucja lub organ w Biurze Obsugi Cmentarza na podstawie przedoonej karty zgonu.

7. Rodzina lub uprawniony organ, instytucja zgaszajc pogrzeb okrela sposób przebiegu ceremonii pogrzebowej.

8. Po upywie 20 lat grób nie moe by uyty do ponownego chowania w nastpujcych przypadkach :

a. jeeli jakakolwiek osoba zgosi zastrzeenie przeciw temu i uici opat, przewidzian za pochowanie zwok

b. jeeli grób ma warto pamitek historycznych.

9. Zabrania si wykonywania pochówków na miejscach rezerwowych grobów rodzinnych lub dochówku do grobu ziemnego osób zmarych, które nie s najblisz rodzin w rozumieniu Art.10 ust.1 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 23 poz. 295 z pón. zm.).

§ 4. Zasady postpowania przy wykonywaniu grobów murowanych i stawianiu nagrobków

1. Budowa grobów murowanych i nagrobków, jak te ich rozbiórka wymaga uprzedniego zawiadomienia Podmiotu Gospodarujcego, uzyskania jego zezwolenia oraz wniesienia obowizujcej opaty.

2. Podmiot gospodarujcy dokonuje odbioru prac wyszczególnionych w ust.1.

3. Groby murowane nie mog by przedmiotem obrotu wtórnego. Uzyskanie zezwolenia na budow grobu murowanego jest moliwe wycznie przy pochówku.

4. Obowizkiem wykonawcy prac jest wywóz gruzu, ziemi i innych pozostaoci po robotach ziemnych i budowlanych, a take naprawianie wszystkich powstaych w wyniku prac, szkód oraz przywrócenia otoczenia do stanu poprzedniego. Nie zastosowanie si do niniejszego obowizku uprawnia Podmiot gospodarujcy do obcienia wykonawcy kosztami usunicia odpadów z terenu cmentarzy, naprawienia szkody.

5. Prace budowlane i kamieniarskie mog by prowadzone wycznie w dni robocze w godzinach od 7.00 – 16.00 oraz w soboty w godz. od 9.00 – 12.00. Przystpujc do robót wykonawca zobowizany jest zabezpieczy organizacj pracy zgodnie z obowizujcymi przepisami bezpieczestwa i higieny pracy oraz przestrzega ustale zawartych w zezwoleniu wydanym przez Podmiot gospodarujcy.

§5. W przypadku naruszenia postanowie niniejszego regulaminu Podmiot gospodarczy ma prawo do wystpowania do odpowiednich organów o wszczcie postpowa karnych lub administracyjnych na podstawie powszechnie obowizujcych przepisów prawa.